CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thực hiên thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bội Giáo dục và Đào tạo, Trường mầm non Hoài Xuân công khai chất, cam kết chất lượng giáo dục năm 2021-2022